Optreden Fryske sjonger en lietskriuwer Marcel Smit yn Harich!

Plaatselijke Commissie Harich

Details

Zaterdag 30 september 2023 van 20:00 tot 22:30 uur
Afgelopen
Stinsenwei 16, Harich

Marcel Smit, Fryske sjonger en lietskriuwer komt nei ús prachtiche tsjerke yn Harich. Ynmiddels binne syn lietsjes net mear fuort te tinken út de jierlikse Fryske Top 100. Syn lietsjes, ferhalen, it komplete pakket komt foarby! Mear ynfo oer Marcel Smit, sjoch: marcelsmit.frl

Entree is € 10,00 inclusief 1x koffje/thee yn de pauze. De doar is iepen fanôf 19.30 oere. Kaarten kinne jo reserveare fia e-mailadres:

Nei it optreden fan Marcel Smit is de bar fan Ons Gebouw iepen om noch efkes gesellich nei te sitten. Natuerlik ek de minsken dy’t net by it optreden wêze kinne, binne dêr fan herte wolkom!

Over de organisator

Plaatselijke Commissie Harich
De dorpskerk van Harich is op 24 september 2021 overgenomen door de Stichting Âlde Fryske Tsjerken en in beheer gekomen bij de Plaatselij...... Lees meer